Preskočiť na hlavný obsah

Epidemiologické správy

14. JÚN - SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

V Paríži 15. júna 1667 profesor Jean-Baptiste Denis podal prvú transfúziu krvi človeku. Na Slovensku prvú transfúziu krvi vykonal MUDr. Ján Kňazovický pred 100 rokmi, v roku 1923. Slovenský Červený kríž oceňuje medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického bezpríspevkových darcov krvi, mužov za 100-násobné darcovstvo a ženy za 80-násobné.

Národná transfúzna služba SR je štátna príspevková organizácia, ktorá komplexne zabezpečuje produkciu krvných prípravkov, od odberov, cez spracovanie až po distribúciu. Na Slovensku máme 3 spracovateľské centrá, ktoré vykonávajú spracovanie krvných prípravkov z krvi darcov a testovanie krvi. Sú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. 12 Odberných centier vykonáva odbery krvi a odbery zložiek z krvi.

Vhodný darca môže darovať krv len raz za tri či štyri mesiace a trombocyty, teda krvné doštičky až 12-krát do roka. Trombocyty napríklad chýbajú onkologickým pacientom buď následkom nádorového ochorenia, alebo liečby, ktorá tvorbu doštičiek potláča.

Viac info


EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Každoročná kampaň zjednocuje Európu a upozorňuje na dôležitosť boja proti civilizačnému ochoreniu so stúpajúcou tendenciou nielen vo svete ale i na Slovensku. Európsky týždeň boja proti rakovine každý rok začína 25. májom, ktorý je venovaný primárnej prevencii a končí sa 31. májom Svetovým dňom bez tabaku.

 • 25. máj - Deň venovaný primárnej prevencii nádorových ochorení
 • 26. máj - Deň venovaný sekundárnej prevencii nádorových ochorení
 • 27. máj - Deň venovaný prístupu k liečbe nádorových ochorení
 • 28. máj - Deň venovaný infraštruktúre starostlivosti o rakovinu
 • 29. máj - Deň venovaný výskumu rakoviny
 • 30. máj - Deň venovaný pacientom a preživším
 • 31. máj - Svetový deň bez tabaku
Viac info


20. MÁJ - MEDZINÁRODNÝ DEŇ KLINICKÝCH SKÚŠANÍ
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Správna klinická prax definuje klinické skúšanie ako každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa preukazuje akýkoľvek nežiaduci účinok a ktorým sa zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného alebo viacerých skúšaných liekov určených na humánne použitie s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinickým skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného lieku.

Na základe údajov Národnej databázy klinických skúšaní, na Slovensku momentálne prebieha viac ako 788 klinických skúšaní v rôznych indikáciách, vrátane onkologických indikácií, ako napríklad karcinóm pľúc, karcinóm prsníka, karcinóm prostaty, kolorektálny karcinóm, leukémie, lymfómy, kachexia u onkologických pacientov.

Každé klinické skúšanie musí byť vopred schválené regulačnou autoritou a etickou komisiou.

Viac info


MÁJ – MESIAC POVEDOMIA O MELANÓME
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Európa je kontinent s najväčším počtom diagnostikovaných prípadov melanómu ročne. V Európe sa každoročne diagnostikuje približne 150 000 prípadov melanómu. Do roku 2050 sa očakáva nárast na približne 170 000 prípadov ročne. Slovensko je na 24. mieste v počte diagnostikovaných prípadov melanómu. Ročne sa u nás diagnostikuje takmer 1000 prípadov melanómu. V Európe ročne zomrie na toto zhubné ochorenie kože viac ako 26 000 ľudí a predpokladaný nárast do roku 2050 je viac ako 34 000 úmrtí ročne. Na Slovensku ročne zaznamenávame približne 200 úmrtí.

Najdôležitejším rizikovým faktorom melanómu je ultrafialové žiarenie (UV), ktoré je aj súčasťou slnečného žiarenia. Preto je účinnou prevenciou melanómu ochrana pred nadmerným vystavením sa slnečnému žiareniu a taktiež vyhýbanie sa soláriám.

Viac info


7. APRÍL - SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Prevencia je základným pilierom ochrany zdravia. Onkologické ochorenia sú častokrát spojené so závažnou krátkodobou, alebo dlhodobou chorobnosťou, ktorá zasahuje do životov pacientov, ich blízkeho okolia ale aj celej našej spoločnosti. Preto je tak dôležité venovať sa prevencii, všade tam kde je možná, prioritnú pozornosť. 30 až 50 % prípadov nádorových ochorení vieme predchádzať elimináciou rizikových faktorov a zavedením preventívnych opatrení v rámci primárnej prevencie. Ťažisko sekundárnej prevencie nádorových ochorení na Slovensku spočíva v realizácií viacerých skríningových onkologických programov. Onkologický skríning dokáže vyhľadávať v populácii bezpríznakových jedincov ochorenie vo včasnom štádiu, kedy je vo väčšine prípadov možnosť jeho úplného vyliečenia. Včasná diagnostika dáva veľkú šanca na účinnejšiu liečbu. Celkové zlepšenie zdravotného stavu našej populácie závisí aj od každého z nás.

Viac info


MAREC – EURÓPSKY MESIAC OSVETY O KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka) je najčastejším nádorovým ochorením na Slovensku. V roku 2021 sa u nás diagnostikovalo 4521 prípadov zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka, z toho 2634 u mužov a 1887 u žien. Viac ako 95 % prípadov sa diagnostikovalo osobám starším ako 45 rokov.

Populačný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka prebieha na Slovensku u osôb vo veku 50 - 75 rokov. Skríningovým testom je test na okultné (skryté) krvácanie do stolice (tzv. TOKS), ktorý môže odhaliť skoré štádiá kolorektálneho karcinómu. TOKS je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára, ktorú by mali poistenci absolvovať každé 2 roky. Možnosťou je tiež absolvovať primárnu skríningovú kolonoskopiu, teda kolonoskopiou bez predchádzajúceho testu na skryté krvácanie do stolice.

Viac info


29. FEBRUÁR – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZRIEDKAVÝCH CHORȎB
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Na svete žije viac ako 300 miliónov ľudí so zriedkavým ochorením. Len na Slovensku sa ich odhaduje 300 000. Medzi zriedkavé choroby patria aj zriedkavé zhubné nádory, teda tie ktoré majú incidenciu nižšiu ako 6 novodiagnostikovaných prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. Nepredstavujú síce podstatnú časť všetkých onkologických ochorení, avšak spoločne predstavujú 25 až 30 % a ich podiel na úmrtiach na nádorové ochorenia je 25 %. Ich vedecký výskum, klinické skúšania a schvaľovania nových liekov na zriedkavé nádory nie sú dostatočné. Z tohto dôvodu je prognóza pacientov s diagnostikovaným zriedkavým nádorom horšia ako prognóza pacientov s častým typom rakoviny.

Viac info


15. FEBRUÁR – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ RAKOVINY
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Najčastejšími nádorovými ochoreniami u detí sú leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 180 prípadov nádorových ochorení o detí vo veku 0-18 rokov ročne. Každoročne zaznamenáme približne 30 úmrtí na nádorové ochorenia u detí. V rozvinutých krajinách, kde je dobre dostupná zdravotná starostlivosť, je viac ako 80 % prípadov nádorových ochorení u detí liečiteľných.

Viac info


4. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ

Na Slovensku sa diagnostikuje približne 40 000 zhubných nádorov ročne. U mužov patrí medzi najčastejšie nádoré ochorenia karcinóm prostaty, karcinóm hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) a karcinóm pľúc a u žien: karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm a karcinóm tela maternice. U detí sú najčastejšími onkologickými ochoreniami leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. 30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných (odvrátiteľných).

Viac info


JANUÁR - MESIAC OSVETY O KARCINÓME KRČKA MATERNICE
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Karcinóm krčka maternice je piatym najčastejším nádorovým ochorením, ktoré je ročne diagnostikované približne u 500 žien na Slovensku. Viac ako 40 % prípadov sa diagnostikuje u žien do 50. roku života. Účinnými zbraňami sú primárna prevencia (očkovanie proti HPV vírusu) a skríning (cytologické vyšetrenie v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky). Pravidelným skríningom sa dá zabrániť až 9 z 10 prípadov tohto nádorového ochorenia.

Viac info


 • 2023

  MOVEMBER - MESIAC POVEDOMIA O KARCINÓME PROSTATY

  Spojením anglického slova MOustache (fúzov) a slova noVEMBER vznikol jedinečný názov celosvetovej kampane MOVEMBER, ktorá od roku 2003 upozorňuje na dôležitosť prevencie pred vznikom rakoviny prostaty.

  Karcinóm prostaty je najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením u mužov na Slovensku. Incidencia, teda výskyt tohto ochorenia, stúpa po 50. roku života, kedy sa diagnostikuje viac ako 99 % prípadov. Každoročne sa u nás diagnostikuje približne 2800 prípadov a zaznamená viac ako 700 úmrtí na túto diagnózu. Príznaky, ktoré bývajú častým prejavom ochorenia súvisia s tým, že nádor tlačí na močovú trubicu. To sa prejavuje napríklad častým alebo sťaženým močením, či naliehavým nutkaním na močenie.

  V počiatočných štádiách sa často neprejavujú žiadne príznaky rakoviny prostaty. Preto je návšteva urológa tak životne dôležitá. Nárok na preventívnu urologickú prehliadku majú muži bez genetického rizika od svojich 50 rokov a to každé 3 roky a v prípade výskytu rakoviny prostaty u prvostupňového príbuzného už od 40. roku života.

  Viac info


  19. september - Svetový deň darcov kostnej drene

  Prvá úspešná transplantácia kostnej drene bola vykonaná v roku 1968 s Seattli. Na Slovensku sa uskutočnila prvá transplantácia kostnej drene u dospelého pacienta v 80. rokoch 20.storočia, a u 8-ročného dieťaťa v roku 1995 (súrodenecká transplantácia).

  V roku 1995 vznikol Národný register darcov kostnej drene na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave. Cieľom tohto registra je nájsť vhodného darcu na transplantáciu kostnej drene pre pacientov s leukémiou, malígnym lymfómom, myelodysplastickým syndrómom, mnohopočetným myelómom a inými závažnými chorobami krvotvorby.

  V súčasnosti na Slovensku každoročne podstúpi transplantáciu kostnej drene viac ako 200 pacientov.

  Viac info


  14. JÚN - SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

  V Paríži 15. júna 1667 profesor Jean-Baptiste Denis podal prvú transfúziu krvi človeku. Na Slovensku prvú transfúziu krvi vykonal MUDr. Ján Kňazovický pred 100 rokmi, v roku 1923. Slovenský Červený kríž oceňuje medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického bezpríspevkových darcov krvi, mužov za 100-násobné darcovstvo a ženy za 80-násobné.

  Národná transfúzna služba SR je štátna príspevková organizácia, ktorá komplexne zabezpečuje produkciu krvných prípravkov, od odberov, cez spracovanie až po distribúciu. Na Slovensku máme 3 spracovateľské centrá, ktoré vykonávajú spracovanie krvných prípravkov z krvi darcov a testovanie krvi. Sú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. 12 Odberných centier vykonáva odbery krvi a odbery zložiek z krvi.

  Vhodný darca môže darovať krv len raz za tri či štyri mesiace a trombocyty, teda krvné doštičky až 12-krát do roka. Trombocyty napríklad chýbajú onkologickým pacientom buď následkom nádorového ochorenia, alebo liečby, ktorá tvorbu doštičiek potláča.

  Viac info


  EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE

  Každoročná kampaň zjednocuje Európu a upozorňuje na dôležitosť boja proti civilizačnému ochoreniu so stúpajúcou tendenciou nielen vo svete ale i na Slovensku.

  Európsky týždeň boja proti rakovine každý rok začína 25. májom, ktorý je venovaný primárnej prevencii a končí sa 31. májom Svetovým dňom bez tabaku.

  Viac info


  20. máj - Medzinárodný deň klinických skúšaní

  Klinické skúšania (KS) odhaľujú ochorenia, testujú bezpečnosť a účinnosť skúšaného lieku, liečebného postupu. Častokrát prinášajú jediný prístup onkologických pacientov k novej, inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. V Európe žiaľ dennodenne zápasíme s obmedzeným prístupom k novým liekom a schopnosti zúčastniť sa prelomových klinických skúšaní, keďže výskum a vývoj nových liečebných postupov sa čoraz viac presúva do ambicióznejších sektorov biologických vied v USA a Ázii.

  Približne 40 % KS je neúspešných z dôvodu nedostatočného náboru pacientov a viac ako 50 % pacientov sa ku KS nedostane z dôvodu ich nedostupnosti v čase a priestore, v ktorom sa nachádzajú. V rámci Registra onkologických klinických skúšaní NOI je otvorených pre nábor pacientov 36 klinických skúšaní.

  Pripomeňme si kľúčové posolstvá workshopu ku klinickým skúšaniam v onkológii, zhrnuté v tlačovej správe, ktorý sme koncom apríla zorganizovali na pôde MZ SR a NOÚ.

  Tlačová správa Viac info


  MÁJ – MESIAC POVEDOMIA O MELANÓME
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

  Európa je kontinent s najväčším počtom diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne. V Európe sa každoročne diagnostikuje viac ako 150 000 prípadov melanómu kože. Do roku 2040 sa očakáva nárast na viac ako 170 000 prípadov ročne. Slovensko je na nelichotivom 25. mieste v počte diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne. Ročne sa u nás diagnostikuje viac ako 900 prípadov malígneho melanómu kože. V Európe každoročne zomrie na melanóm kože viac ako 26 000 ľudí a predpokladaný nárast do roku 2040 je viac ako 33 000 úmrtí ročne. Slovensko je na 20. mieste v počte úmrtí na melanóm kože ročne. Ročne zaznamenávame približne 200 úmrtí na malígny melanóm kože.

  Najdôležitejším rizikovým faktorom melanómu je ultrafialové žiarenie (UV), ktoré je aj súčasťou slnečného žiarenia. Z tohto dôvodu je účinnou prevenciou melanómu ochrana pred nadmerným vystavením sa slnečnému žiareniu a taktiež vyhýbanie sa soláriám.

  Viac info


  7. APRÍL - SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

  Prevencia je základným pilierom ochrany zdravia. Onkologické ochorenia sú častokrát spojené so závažnou krátkodobou, alebo dlhodobou chorobnosťou, ktorá zasahuje do životov pacientov, ich blízkeho okolia ale aj celej našej spoločnosti. Preto je tak dôležité venovať sa prevencii, všade tam kde je možná, prioritnú pozornosť. 30 až 50 % prípadov nádorových ochorení vieme predchádzať elimináciou rizikových faktorov a zavedením preventívnych opatrení v rámci primárnej prevencie. Ťažisko sekundárnej prevencie nádorových ochorení na Slovensku spočíva v realizácií viacerých skríningových onkologických programov. Onkologický skríning dokáže vyhľadávať v populácii bezpríznakových jedincov ochorenie vo včasnom štádiu, kedy je vo väčšine prípadov možnosť jeho úplného vyliečenia. Včasná diagnostika dáva veľkú šanca na účinnejšiu liečbu. Celkové zlepšenie zdravotného stavu našej populácie závisí aj od každého z nás.

  Viac info


  MAREC - EURÓPSKY MESIAC OSVETY O KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

  Kolorektálny karcinóm je najčastejším nádorovým ochorením na Slovensku. V roku 2021 sa u nás diagnostikovalo 4 521 prípadov zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka, z toho 2634 u mužov a 1887 u žien. Viac ako 95 % prípadov sa diagnostikovalo osobám starším ako 45 rokov. Popri primárnej prevencii (zdravý životný štýl), je dôležitá sekundárna prevencia v podobe pravidelných preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a skríningových vyšetrení, teda testu na skryté krvácanie do stolice a kolonoskopie.

  Viac info


  15. FEBRUÁR – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ RAKOVINY
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

  Najčastejšími nádorovými ochoreniami u detí sú leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 180 prípadov nádorových ochorení o detí vo veku 0-18 rokov ročne. Každoročne zaznamenáme približne 30 úmrtí na nádorové ochorenia u detí. V rozvinutých krajinách, kde je dobre dostupná zdravotná starostlivosť, je viac ako 80 % prípadov detských nádorových ochorení liečiteľných.

  Viac info


  4. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINY
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ

  Na Slovensku diagnostikuje viac ako 40 000 zhubných nádorov ročne. Najčastejšími nádorovými ochoreniami sú u mužov: karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm pľúc a karcinóm prostaty a u žien: karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a konečníka a karcinóm tela maternice. U detí sú najčastejšími onkologickými ochoreniami leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. 30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných.

  Viac info


  JANUÁR - MESIAC OSVETY O KARCINÓME KRČKA MATERNICE
  EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

  Karcinóm krčka maternice je piatym najčastejším nádorovým ochorením, ktoré je ročne diagnostikované približne u 600 žien na Slovensku. Približne 200 úmrtí je príčinou tejto diagnózy. Viac ako 40 % prípadov sa diagnostikuje u žien do 50. roku veku. Účinnými zbraňami sú primárna prevencia (očkovanie proti HPV vírusu) a skríning (cytologické vyšetrenie v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky).

  Viac info