Epidemiologické správy

19. september - Svetový deň darcov kostnej drene

Prvá úspešná transplantácia kostnej drene bola vykonaná v roku 1968 s Seattli. Na Slovensku sa uskutočnila prvá transplantácia kostnej drene u dospelého pacienta v 80. rokoch 20.storočia, a u 8-ročného dieťaťa v roku 1995 (súrodenecká transplantácia).

V roku 1995 vznikol Národný register darcov kostnej drene na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave. Cieľom tohto registra je nájsť vhodného darcu na transplantáciu kostnej drene pre pacientov s leukémiou, malígnym lymfómom, myelodysplastickým syndrómom, mnohopočetným myelómom a inými závažnými chorobami krvotvorby.

V súčasnosti na Slovensku každoročne podstúpi transplantáciu kostnej drene viac ako 200 pacientov.

Viac info


14. JÚN - SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

V Paríži 15. júna 1667 profesor Jean-Baptiste Denis podal prvú transfúziu krvi človeku. Na Slovensku prvú transfúziu krvi vykonal MUDr. Ján Kňazovický pred 100 rokmi, v roku 1923. Slovenský Červený kríž oceňuje medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického bezpríspevkových darcov krvi, mužov za 100-násobné darcovstvo a ženy za 80-násobné.

Národná transfúzna služba SR je štátna príspevková organizácia, ktorá komplexne zabezpečuje produkciu krvných prípravkov, od odberov, cez spracovanie až po distribúciu. Na Slovensku máme 3 spracovateľské centrá, ktoré vykonávajú spracovanie krvných prípravkov z krvi darcov a testovanie krvi. Sú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. 12 Odberných centier vykonáva odbery krvi a odbery zložiek z krvi.

Vhodný darca môže darovať krv len raz za tri či štyri mesiace a trombocyty, teda krvné doštičky až 12-krát do roka. Trombocyty napríklad chýbajú onkologickým pacientom buď následkom nádorového ochorenia, alebo liečby, ktorá tvorbu doštičiek potláča.

Viac info


EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE

Každoročná kampaň zjednocuje Európu a upozorňuje na dôležitosť boja proti civilizačnému ochoreniu so stúpajúcou tendenciou nielen vo svete ale i na Slovensku.

Európsky týždeň boja proti rakovine každý rok začína 25. májom, ktorý je venovaný primárnej prevencii a končí sa 31. májom Svetovým dňom bez tabaku.

Viac info


20. máj - Medzinárodný deň klinických skúšaní

Klinické skúšania (KS) odhaľujú ochorenia, testujú bezpečnosť a účinnosť skúšaného lieku, liečebného postupu. Častokrát prinášajú jediný prístup onkologických pacientov k novej, inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. V Európe žiaľ dennodenne zápasíme s obmedzeným prístupom k novým liekom a schopnosti zúčastniť sa prelomových klinických skúšaní, keďže výskum a vývoj nových liečebných postupov sa čoraz viac presúva do ambicióznejších sektorov biologických vied v USA a Ázii.

Približne 40 % KS je neúspešných z dôvodu nedostatočného náboru pacientov a viac ako 50 % pacientov sa ku KS nedostane z dôvodu ich nedostupnosti v čase a priestore, v ktorom sa nachádzajú. V rámci Registra onkologických klinických skúšaní NOI je otvorených pre nábor pacientov 36 klinických skúšaní.

Pripomeňme si kľúčové posolstvá workshopu ku klinickým skúšaniam v onkológii, zhrnuté v tlačovej správe, ktorý sme koncom apríla zorganizovali na pôde MZ SR a NOÚ.

Tlačová správa Viac info


MÁJ – MESIAC POVEDOMIA O MELANÓME
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Európa je kontinent s najväčším počtom diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne. V Európe sa každoročne diagnostikuje viac ako 150 000 prípadov melanómu kože. Do roku 2040 sa očakáva nárast na viac ako 170 000 prípadov ročne. Slovensko je na nelichotivom 25. mieste v počte diagnostikovaných prípadov melanómu kože ročne. Ročne sa u nás diagnostikuje viac ako 900 prípadov malígneho melanómu kože. V Európe každoročne zomrie na melanóm kože viac ako 26 000 ľudí a predpokladaný nárast do roku 2040 je viac ako 33 000 úmrtí ročne. Slovensko je na 20. mieste v počte úmrtí na melanóm kože ročne. Ročne zaznamenávame približne 200 úmrtí na malígny melanóm kože.

Najdôležitejším rizikovým faktorom melanómu je ultrafialové žiarenie (UV), ktoré je aj súčasťou slnečného žiarenia. Z tohto dôvodu je účinnou prevenciou melanómu ochrana pred nadmerným vystavením sa slnečnému žiareniu a taktiež vyhýbanie sa soláriám.

Viac info


7. APRÍL - SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Prevencia je základným pilierom ochrany zdravia. Onkologické ochorenia sú častokrát spojené so závažnou krátkodobou, alebo dlhodobou chorobnosťou, ktorá zasahuje do životov pacientov, ich blízkeho okolia ale aj celej našej spoločnosti. Preto je tak dôležité venovať sa prevencii, všade tam kde je možná, prioritnú pozornosť. 30 až 50 % prípadov nádorových ochorení vieme predchádzať elimináciou rizikových faktorov a zavedením preventívnych opatrení v rámci primárnej prevencie. Ťažisko sekundárnej prevencie nádorových ochorení na Slovensku spočíva v realizácií viacerých skríningových onkologických programov. Onkologický skríning dokáže vyhľadávať v populácii bezpríznakových jedincov ochorenie vo včasnom štádiu, kedy je vo väčšine prípadov možnosť jeho úplného vyliečenia. Včasná diagnostika dáva veľkú šanca na účinnejšiu liečbu. Celkové zlepšenie zdravotného stavu našej populácie závisí aj od každého z nás.

Viac info


MAREC - EURÓPSKY MESIAC OSVETY O KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Kolorektálny karcinóm je najčastejším nádorovým ochorením na Slovensku. V roku 2021 sa u nás diagnostikovalo 4 521 prípadov zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka, z toho 2634 u mužov a 1887 u žien. Viac ako 95 % prípadov sa diagnostikovalo osobám starším ako 45 rokov. Popri primárnej prevencii (zdravý životný štýl), je dôležitá sekundárna prevencia v podobe pravidelných preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a skríningových vyšetrení, teda testu na skryté krvácanie do stolice a kolonoskopie.

Viac info


15. FEBRUÁR – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ RAKOVINY
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Najčastejšími nádorovými ochoreniami u detí sú leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 180 prípadov nádorových ochorení o detí vo veku 0-18 rokov ročne. Každoročne zaznamenáme približne 30 úmrtí na nádorové ochorenia u detí. V rozvinutých krajinách, kde je dobre dostupná zdravotná starostlivosť, je viac ako 80 % prípadov detských nádorových ochorení liečiteľných.

Viac info


4. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINY
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ

Na Slovensku diagnostikuje viac ako 40 000 zhubných nádorov ročne. Najčastejšími nádorovými ochoreniami sú u mužov: karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm pľúc a karcinóm prostaty a u žien: karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a konečníka a karcinóm tela maternice. U detí sú najčastejšími onkologickými ochoreniami leukémie, zhubné nádory mozgu a lymfómy. 30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných.

Viac info


JANUÁR - MESIAC OSVETY O KARCINÓME KRČKA MATERNICE
EPIDEMIOLOGICKÁ SPRÁVA

Karcinóm krčka maternice je piatym najčastejším nádorovým ochorením, ktoré je ročne diagnostikované približne u 600 žien na Slovensku. Približne 200 úmrtí je príčinou tejto diagnózy. Viac ako 40 % prípadov sa diagnostikuje u žien do 50. roku veku. Účinnými zbraňami sú primárna prevencia (očkovanie proti HPV vírusu) a skríning (cytologické vyšetrenie v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky).

Viac info