Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2019

Slovenská kooperatívna onkologická skupina

1. Činnosť v roku 2019

Slovenská kooperatívna onkologická skupina (SCOG) vznikla 14. júna 2019 ako pracovná skupina v rámci Národného onkologického inštitútu. SCOG je formálne združenie profesionálov kooperujúcich na realizácii akademických a priemyslom iniciovaných onkologických klinických skúšaní v Slovenskej republike.

Poslaním SCOG je prepojiť akademické pracoviská, ostatné onkologické klinické pracoviská, farmaceutické a biotechnické spoločnosti s cieľom uskutočňovať koordinovaný onkologický výskum na Slovensku s konečným cieľom zlepšenia starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku. Ku dňu 31.12.2019 mala SCOG 26 členov.

Zahájené boli prvé jednania o spolupráci s dvoma kooperatívnymi onkologickými skupinami – GETUG (Francúzskou kooperatívnou skupinou pre genitourinárne malignity), pričom je pripravované klinické skúšanie u pacientov s karcinómom prostaty a CECOG (Central European Cooperative Oncology Group). Zmluva o možnej spolupráci bola podpísaná medzi NOI a organizáciou podporujúcou akademické klinické skúšania SLOVACRIN, ktorá bola zriadená na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

SCOG bola predstavená aj na pracovnom stretnutí s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Viac informácií o činnosti SCOG je možné získať na webovej stránke NOI v časti „Klinické skúšania“ (www.noisk.sk)

2. Výzvy na rok 2020

Dňa, 7.1.2020
MUDr. Mária Rečková, PhD.

Výročná správa za rok 2019