Medzinárodná spolupráca

Logo Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center

Správa z návštevy komplexných onkologických centier

Správa z návštevy komplexných onkologických centier
Správa z návštevy komplexných onkologických centier

V dňoch 10.4.-21.4.2023 sa riaditeľka Národného onkologického inštitútu MUDr. Mária Rečková, PhD., zúčastnila pracovných stretnutí v Indiana University Simon Comprehensive Cancer Center (IU-SCCC) v Indianapolise, IN a v James Comprehensive Cancer Center, Ohio State University (OSU) v Columbuse, OH.

Pracovná cesta bola zameraná na zmapovanie možností spolupráce medzi Národným onkologickým ústavom, Národným onkologickým inštitútom a americkými komplexnými onkologickými centrami, pričom s IU-SCCC išlo primárne o rozvoj a s OSU o hľadanie možností pre potenciálnu spoluprácu.

V júli 2022 bolo podpísané Memorandum o akademickej spolupráci medzi IU-SCCC a NOÚ/NOI, ktoré vyplynulo z dlhoročnej spolupráce začatej mojim prvým stážovým pobytom na základe UICC grantu v roku 2006 ako aj následnou UICC stážou či osobnými stretnutiami a tiež stážovými pobytmi doc. MUDr. Chovanca, ktorý spoluprácu posunul do oblasti spoločných výskumných projektov. Memorandum o spolupráci z roku 2022 má stanovené dva hlavné iniciálne ciele. Prvým je organizácia spoločného sympózia v NOÚ a druhým výmena poznatkov formou výmenných pobytov. Rozvoj týchto základných cieľov bolo podkladom pre uskutočnenú pracovnú cestu.

Viac info


Logo Gustave Roussy

Návšteva Kliniky fázy I v Gustave Roussy Institute, Villejuif, Paris, 11.1-13.1.2023

Dňa 11.1.-13.1. 2023 sa uskutoční stretnutie s dr. Rastislavom Bahledom a jeho spolupracovníkmi v Gustave Roussy Institute, Villejuif vo francúzskom Paríži s cieľom získania poznatkov a kontaktov pred zriadením Kliniky pre klinické skúšania fázy I v Národnom onkologickom ústave. Dr. Rastislav Bahleda je klinický onkológ, ktorý je inkludovaný vo vývoji nových liekov a v práci na klinike fázy I a má v danej oblasti dlhoročné skúsenosti. Pracovného stretnutia sa zúčastní prednosta II. Onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, prof. Dr. Michal Mego, a riadieľka Národného onkologického inštitútu dr. Mária Rečková. Národný onkologický inštitút sa podieľa na implementácii Národného onkologického programu a podporuje rozvoj infraštruktúry klinického skúšania na Slovensku. Národný onkologický ústav je referenčným centrom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a klinický výskum v oblasti onkológie na Slovensku. Zriadenie Kliniky pre klinické skúšania fázy I je jednou z aktivít akčného plánu č. 4, Národného onkologického programu na roky 2021-2025 a je ďalšou významnou aktivitou v rozširovaní možností klinického skúšania s dostupnosti inovácií pre onkologických pacientov na Slovensku.Logo IARC

Spolupráca s medzinárodnou organizáciou IARC

V januári 2022 zahájilo NOI pod vedením MZ SR dvojročnú spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IARC (International agency for research on cancer), ktorá je súčasťou WHO (World Health Organisation) na projekte ICCCS (Improving Cancer Care Coordination and Screening). Projekt ICCCS podporuje EÚ v rámci programu Nástroj technickej podpory (TSI), ktorý realizuje v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM). Projekt na Slovensku rieši výzvy identifikované MZ SR a NOI a dáva si za cieľ reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie programov skríningu rakoviny. Na základe medzinárodnej spolupráce odborníkov je snahou vypracovať strategické plány, ktoré by pomohli zlepšiť pokrytie účasti na onkologickom skríningu. Jednou zo stratégií je aj komunikačnú kampaň na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny, ktorý potenciálne pomôže zvýšiť jeho účasť.

V roku 2022 absolvovali zástupcovia medzinárodnej agentúry IARC dve pracovné návštevy na Slovensku, kde sa podrobne oboznámili s aktuálnym stavom, celkovou organizáciou, zberom dát ako i komplexným hodnotením skríningov. Okrem toho sa uskutočnilo niekoľko on-line stretnutí. V rámci projektu ICCCS je NOI zapojený do kurzu „Training of Trainers“, ktorý zabezpečuje tréning pre odborníkov v oblasti skríningu na rôznych úrovniach.Logo Crane

Projekt CraNE JA

NOI je ako integrálna súčasť NOÚ zapojený do významného celoeurópskeho projektu s akronymom CraNE JA, ktorý je zameraný na problematiku komplexných onkologických centier v rámci EÚ. Projekt sa začal 1.10.2022 a je financovaný z programu EU4Health. Jeho cieľom je pripraviť potrebné aministratívne, odborné, ale aj kvalitatívne predpoklady na uľahčenie integrácie existujúcich komplexných onkologických centier (Comprehensive Cancer Centers, CCC) do celoeurópskej siete EÚ CCC, ako aj na podporu tých členských štátov, ktoré takéto centrá zatiaľ nemajú a budú potrebovať pomoc s ich certifikáciou.

Projekt CraNE je spoločnou aktivitou zahrňujúcou 25 inštitúcií z 21 členských štátov EÚ, ktorá je v línii s Európskym plánom boja proti rakovine. NOÚ/NOI a členovia Vedeckej rady NOI sú zapojení do pracovného balíka, ktorý sa zameriava na vytvorenie spoločného rámca pre implementáciu CCC. Špecifickým cieľom je zmapovanie existujúcich CCC a identifikácia potenciálnych kandidátov na nové CCC, ako aj vytvorenie konsenzuálnych štandardov kvality pre výskum, inovácie, prevenciu a vzdelávanie v rámci CCC. Výstupom bude aj návrh procesov pre aktívne zlepšovanie starostlivosti, výskumu a vzdelávania vo všetkých CCC. Úvodné stretnutie celého projektu CraNE JA sa konalo 2. - 3.11.2022 v Bruseli a štart pracovného balíka, v ktorom je zapojený NOÚ/NOI, bol 9. - 10.1.2023 v Paríži. Výsledky intenzívnej on-line práce pracovných skupín zameraných na vytváranie kritérií v oblasti výskumu, prevencie, vzdelávania a riadenia CCC boli prezentované dňa 21.4.2023 v Paríži. Všetky tri stretnutia prebehli za aktívnej účasti pracovníkov NOI.

Viac info Leaflet 1st Newsletter 2nd Newsletter

Projekt CraNE Joint Action


Logo Echos

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU NOVÉHO EURÓPSKEHO KONZORCIA

Začiatkom mája sa konalo v Lisabone úvodné stretnutie, ktoré zahájilo medzinárodnú spoluprácu na významnom projekte ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies). Cieľom tohto projektu je vytvoriť Národné uzly pre Misiu Rakovina a to v každej krajine EÚ v rámci nového európskeho konzorcia, ktoré použije 6 miliónov eur na vytvorenie tejto národnej siete.

Konzorcium spája odborné znalosti viac ako 50 popredných vládnych, zdravotníckych, akademických a neziskových organizácií z 28 krajín.

Slovensko v projekte zastupuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave a Nadácia Výskum Rakoviny, ktoré budú spolupracovať pri založení Národného uzla pre Misiu Rakovina na Slovensku s koordinátormi konzorcia (Agentúra pre klinický výskum a biomedicínske inovácie, AICIB v Portugalsku) a poprednými odborníkmi naprieč Európou.

„Vďaka ECHoS sa výrazne posilní národná a medzinárodná spolupráca, podporí sa inkluzívnosť a podnieti sa rozvoj inovácií v oblasti onkologickej starostlivosti. To prispeje k urýchleniu onkologického výskumu na Slovensku. Toto je príležitosť prispôsobiť dianie na poli onkológie presným potrebám našich pacientov a spoločnosti,“ zdôraznili spolukoordinátori projektu ECHoS na národnej úrovni: Dr. Mária Rečková, riaditeľka NOI, Dr. Soňa Čierniková, koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov v NOI a Dr. Ján Sedlák, člen Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny.

Tlačová správa