IARC

Logo IARC

Spolupráca s medzinárodnou organizáciou IARC

V januári 2022 zahájilo NOI pod vedením MZ SR dvojročnú spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IARC (International agency for research on cancer), ktorá je súčasťou WHO (World Health Organisation) na projekte ICCCS (Improving Cancer Care Coordination and Screening). Projekt ICCCS podporuje EÚ v rámci programu Nástroj technickej podpory (TSI), ktorý realizuje v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM). Projekt na Slovensku rieši výzvy identifikované MZ SR a NOI a dáva si za cieľ reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie programov skríningu rakoviny. Na základe medzinárodnej spolupráce odborníkov je snahou vypracovať strategické plány, ktoré by pomohli zlepšiť pokrytie účasti na onkologickom skríningu. Jednou zo stratégií je aj komunikačnú kampaň na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny, ktorý potenciálne pomôže zvýšiť jeho účasť.

V roku 2022 absolvovali zástupcovia medzinárodnej agentúry IARC dve pracovné návštevy na Slovensku, kde sa podrobne oboznámili s aktuálnym stavom, celkovou organizáciou, zberom dát ako i komplexným hodnotením skríningov. Okrem toho sa uskutočnilo niekoľko on-line stretnutí. V rámci projektu ICCCS je NOI zapojený do kurzu „Training of Trainers“, ktorý zabezpečuje tréning pre odborníkov v oblasti skríningu na rôznych úrovniach.