Organizujeme

WORKSHOP KU KLINICKÝM SKÚŠANIAM V ONKOLÓGII

Národný onkologický inštitút po prvýkrát usporiadal workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa konal 27. apríla 2023 na pôde MZ SR a 28. apríla 2023 na pôde Národného onkologického ústavu. Odborné podujatie upriamilo pozornosť na nevyhnutnú podporu k udržaniu klinického výskumu v SR, keďže práve klinické skúšania (KS) častokrát prinášajú jediný prístup onkologických pacientov k inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. Práve vďaka klinickému výskumu majú v súčasnosti onkologickí pacienti nádej na zlepšenú prognózu s možnosťou dlhodobej remisie ochorenia, napríklad v prípade imunoterapie v liečbe malígneho melanómu, nádorov pľúc, nádorov obličky a podobne.

NOI sa aktívne zapája do náboru a školenia dôležitých koordinátorov klinického výskumu na vybraných zdravotníckych pracoviskách v rámci celého Slovenska. Inštitút prepája odbornú komunitu v oblasti klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu a pomáha tiež identifikovať oblasti, ktoré môžu prispieť k efektívnemu a kvalitnému uskutočňovaniu onkologických klinických skúšaní v našej krajine. „Klinické skúšania vyžadujú dôslednú koordináciu, ktorá nadobúda význam s logisticky náročnejšími KS, ktorých je v onkológii väčšina. Preto spolu s odborníkmi dlhodobo apelujeme na význam fungujúcich koordinátorov KS, či celých úsekov KS v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť“, zdôraznili MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI a Ing. Timea Farkašová, koordinátorka klinických skúšaní, NOI.

Na stiahnutie

Tlačová správa Program

Záznam z prvého dňa Workshopu KS, 27.4.2023:

Prednášky - 1.časť Prednášky - 2.časť Diskusia

Inštruktážne video o činnosti koordinátora klinických skúšaní:

Inštruktážne videoKONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA

Pri príležitosti 30. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny zorganizovala 7. marca 2023 Nadácia výskum a rakoviny a Národný onkologický inštitút odbornú konferenciu KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA. Hlavnou témou bol onkologický výskum, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EÚ Misia Rakovina. Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR, v Bratislave.

Problematike zabezpečenia rovnocennej komplexnej onkologickej starostlivosti vrátane onkologického výskumu v Európe sa venovala naša kolegyňa, koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov Dr. Soňa Čierniková. Podporu NOI v klinickom výskume na Slovensku odprezentovala na podujatí naša kolegyňa, koordinátorka klinických skúšaní Ing. Timea Farkašová. Bohaté zastúpenie mali aj odborníci z Národného onkologického ústavu ako i ďalší špecialisti z celého Slovenska.

Všetky prednášky sú dostupné na webovej stránke: https://www.nvr.sk/akcie/4079/

Program