Organizujeme

PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA NOI FÓRUM

19. októbra sme zorganizovali vôbec prvú odbornú konferenciu venovanú onkologickym skríningom po ich zahájení v roku 2019, ktorá sa konala na pôde MZ SR.

Jej cieľom bolo predstaviť aktuálne dáta a údaje a nastaviť na najbližšie roky skríningový program rakoviny prsníka (mamografiu) na Slovensku tak, aby táto ONKOKONTROLA nielen spĺňala najvyššie kritériá kvality, ale aby pribúdalo čoraz viac overených skríningových mamografických pracovísk pre včasnú a dostupnú diagnostiku, a aby mamografiu absolvovalo čo najviac žien, ktorým je určené.

Údaje o výskyte a liečbe karcinómu prsníka, prácu na špičkovom pracovisku a tiež ako zabrániť zbytočným úmrtiam, prezentovali erudovaní odborníci z viacerých renomovaných inštitúcií vrátane NOI. Neružové analyzované dáta sa týkali najmä nerovnosti v prežívaní a diagnostike u nás a v iných krajinách.

Osveta a jej šírenie je kľúčovým krokom k zvýšeniu povedomia o rakovine prsníka a prevencii. S pravidelnou osvetou môžeme odstrániť mýty a nejasnosti a povzbudiť ženy k tomu, aby aktívne dbali o svoje zdravie.

Napriek enormnému úsiliu pacientskych organizácií, štátnych inštitúcií či lekárov len veľmi málo žien pravidelne absolvuje preventívne prehliadky. Prevencia a včasná diagnostika majú pritom zásadný vplyv na výsledky liečby.

Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia prsníkov, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života.

Rakovina prsníka je jednou z najčastejších foriem rakoviny medzi ženami, ale nejde o výhradne ženské ochorenie. Napriek neustálemu pokroku v medicíne a inováciám v liečbe prevencia zostáva stále kľúčová. Samovyšetrenie prsníkov, pravidelné absolvovanie mamografie a zdravý životný štýl môžu prispieť k zníženiu rizika ochorenia.

Tlačová správaNOVINKY Z ASCO 2023

23. júna sa onkológovia z celého Slovenska stretli na 15. ročníku odborného podujatia NOVINKY Z ASCO 2023, ktoré už tradične prinášajú vybrané práce zo svetovej onkologickej konferencie ASCO. Tá sa uskutočnila začiatkom júna v Chicagu. Prestížne sympózium onkológov sa konalo pod záštitou Slovenskej onkologickej spoločnosti a Národného onkologického inštitútu. Najnovšie poznatky a trendy v manažmente viacerých onkologických ochorení prediskutovali uznávaní klinickí onkológovia, odborníci a vedci.

Všetky prednášky sú dostupné na webovej stránke: https://mudr.online/podujatia/novinky-z-asco-15-rocnik

Program


WORKSHOP KU KLINICKÝM SKÚŠANIAM V ONKOLÓGII

Národný onkologický inštitút po prvýkrát usporiadal workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa konal 27. apríla 2023 na pôde MZ SR a 28. apríla 2023 na pôde Národného onkologického ústavu. Odborné podujatie upriamilo pozornosť na nevyhnutnú podporu k udržaniu klinického výskumu v SR, keďže práve klinické skúšania (KS) častokrát prinášajú jediný prístup onkologických pacientov k inovatívnej liečbe a šancu na zvýšenú liečebnú účinnosť. Práve vďaka klinickému výskumu majú v súčasnosti onkologickí pacienti nádej na zlepšenú prognózu s možnosťou dlhodobej remisie ochorenia, napríklad v prípade imunoterapie v liečbe malígneho melanómu, nádorov pľúc, nádorov obličky a podobne.

NOI sa aktívne zapája do náboru a školenia dôležitých koordinátorov klinického výskumu na vybraných zdravotníckych pracoviskách v rámci celého Slovenska. Inštitút prepája odbornú komunitu v oblasti klinických skúšaní a biomedicínskeho výskumu a pomáha tiež identifikovať oblasti, ktoré môžu prispieť k efektívnemu a kvalitnému uskutočňovaniu onkologických klinických skúšaní v našej krajine. „Klinické skúšania vyžadujú dôslednú koordináciu, ktorá nadobúda význam s logisticky náročnejšími KS, ktorých je v onkológii väčšina. Preto spolu s odborníkmi dlhodobo apelujeme na význam fungujúcich koordinátorov KS, či celých úsekov KS v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť“, zdôraznili MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI a Ing. Timea Farkašová, koordinátorka klinických skúšaní, NOI.

Na stiahnutie

Tlačová správa Program

Záznam z prvého dňa Workshopu KS, 27.4.2023:

Prednášky - 1.časť Prednášky - 2.časť Diskusia

Inštruktážne video o činnosti koordinátora klinických skúšaní:

Inštruktážne videoKONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA

Pri príležitosti 30. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny zorganizovala 7. marca 2023 Nadácia výskum a rakoviny a Národný onkologický inštitút odbornú konferenciu KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA. Hlavnou témou bol onkologický výskum, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EÚ Misia Rakovina. Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR, v Bratislave.

Problematike zabezpečenia rovnocennej komplexnej onkologickej starostlivosti vrátane onkologického výskumu v Európe sa venovala naša kolegyňa, koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov Dr. Soňa Čierniková. Podporu NOI v klinickom výskume na Slovensku odprezentovala na podujatí naša kolegyňa, koordinátorka klinických skúšaní Ing. Timea Farkašová. Bohaté zastúpenie mali aj odborníci z Národného onkologického ústavu ako i ďalší špecialisti z celého Slovenska.

Všetky prednášky sú dostupné na webovej stránke: https://www.nvr.sk/akcie/4079/

Program