Skip to main content

Cancer clinical trials

The goal of clinical trials is to determine the effectiveness and safety of a trial drug, a combination of drugs or other treatment. The precise eligibility criteria are set in advance; the patient must satisfy all of them in order to be treated in the trial.

Therefore, we recommend that you or your family members discuss with your attending oncologist whether you fulfill the basic eligibility criteria for the trial. Your attending oncologist can then contact the relevant oncology department where the trial is taking place. However, before admission to a cancer clinical trial and thus the treatment itself, it is still necessary to attend an interview and undergo examination by a doctor at the trial center. It is very probable that some more examinations will be necessary. The details will be explained by your doctor or a so-called clinical trial coordinator of the trial center.

We recommend that patients discuss their eventual participation in a clinical trial with their attending physician/oncologist and do not contact directly the centers where the trial is taking place.

YOU CAN FIND EVERYTHING PATIENTS SHOULD KNOW ABOUT CLINICAL TRIALS IN THIS BROCHURE OR IN THIS VIDEO.

You can find the list of currently ongoing cancer clinical trials in individual clinical trial centers in Slovakia here.

 • Lung cancer
  RANDOMIZOVANÉ, ODSLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ SKÚŠANIE ENTREKTINIBU VO FÁZE III V POROVNANÍ S KRIZOTINIBOM U PACIENTOV S LOKÁLNE POKROČILÝM ALEBO METASTATICKÝM NEMALOBUNKOVÝM KARCINÓMOM PĽÚC S PRESKUPENÍM GÉNOV ROS1 A METASTÁZAMI V CENTRÁLNOM NERVOVOM SYSTÉME ALEBO BEZ NICH
  1. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (Doc. MUDr. CSc. Igor Andrašina)
   Zariadenie je pre túto štúdiu uzatvorené
  2. Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB, Ružinovská 6 (MUDr. Zuzana Švihelová Lišková)
 • Prostate cancer
  Klinické skúšanie hodnotiace účinnost a bezpečnosť apalutamidu pri liečbe vysoko rizikového homonálne senzitívneho karcinómu prostaty hodnoteného zobrazovacím vyšetrením
  1. CUIMED s.r.o., Urologická ambulancia, Strečianska 13, 851 05 Bratislava (Doc. MUDr. PhD Frederico Goncalves)
  2. MILAB, s.r.o., UROCENTRUM, Hollého 14/D, 080 01 Prešov (Doc. MUDr. PhD. Ivan Minčík)
  3. Nemocnica Poprad a.s., Urologické oddelenie, Banícka 803/28, 058 45 Poprad (MUDr. MBA Erik Chorvát)
  4. Privátna Urologická Ambulancia s.r.o., Piaristická ul č. 8, 911 01 Trenčín (MUDr. MPH Roman Sokol)
  5. Univerzitná nemocnica Martin, Urologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin (Prof. MUDr. Ján Kliment)
  6. UROEXAM, spol. s.r.o., Urologická ambulancia, Špitálska 13, 949 01 Nitra (MUDr. Marek Brezovský)
  7. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie radiačnej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (Doc. MUDr. PhD. Pavol Dubinský)
  AD ASTRA (Androgénna Deprivácia s Apalutamidom a STereotaktickou RÁdioterapiou)
  1. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie radiačnej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (Doc. MUDr. PhD. MHA Pavol Dubinský)
  Liečba karcinómu prostaty s použitím stereotaktickej rádioterapie na abláciu oligometastáz u hormonálne senzitívnych pacientov (PRESTO)
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (Prof. MUDr.Michal Mego,DrSc.)
 • Breast cancer
  Klinické skúšanie hodnotiace účinnosť alpelisibu v kombinácii s fulvestrantom v liečbe pacientov s HR-pozitívnym, HER2-negatívnym pokročilým karcinómom prsníka po liečbe s inhibítorom CDK4/6 a inhibítorom aromatázy.
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. Eva Oravcová)
  2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. Bela Mriňáková)
  3. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. Andrea Cipková)
  Randomizované, otvorené klinické skúšanie fázy 3 porovnávajúce sacituzumab govitekan s liečbou podľa voľby lekára u pacientov s predtým neliečeným, lokálne pokročilým, neoperovateľným alebo metastatickým trojito negatívnym karcinómom prsníka, ktorí majú nádory bez expresie PD-L1, alebo u pacientov predtým liečených látkami proti PD-(L)1 v skorom štádiu, ktorí majú nádory s expresiou PD-L1
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (Prof. MUDr. DrSc. Michal Mego)
  2. Nemocnica na okraji mesta n.o., Ambulancia klinickej onkológie, Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske (MUDr. MPH Alexandra Szabová)
  3. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. Ph.D. Bibiána Vertaková Krakovská)
  4. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. MPH Andrea Cipková)
  Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie fázy III na porovnanie prechodu na liečbu AZD9833 + inhibítorom CDK4/6 oproti pokračujúcej liečbe AI + inhibítorom CKD4/6 u pacientov s metastatickým HR-pozitívnym/HER2-negatívnym karcinómom prsníka bez progresie ochorenia počas prvej línie liečby
  1. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s., Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica (MUDr. Eva Pritzová)
  2. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr.PhD. Eva Oravcová)
  3. Nemocnica na okraji mesta n.o., Ambulancia klinickej onkológie, Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske (MUDr. Alexandra Szabová)
  4. NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Ambulancia klinickej onkológie, Špitálska 2, 071 01 Michalovce (MUDr.PhD. Lenka Rušinová)
  5. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr.MPH Andrea Cipková)
  EMBER-4: Randomizovaná, otvorená štúdia fázy 3 skúmajúca adjuvantný imlunestrant v porovnaní so štandardnou adjuvantnou endokrinnou liečbou u pacientok, ktoré predtým dostávali 2 až 5 rokov adjuvantnú endokrinnú liečbu na ER+, HER2- včasný karcinóm prsníka so zvýšeným rizikom recidívy
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.)
  2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. Bela Mriňáková, PhD, MPH, MHA)
  RANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ SKÚŠANIE FÁZY 3 HODNOTIACE ARV-471 (PF-07850327) OPROTI FULVESTRANTU U ÚČASTNÍKOV S POKROČILÝM HER-2 NEGATÍVNYM KARCINÓMOM PRSNÍKA POZITÍVNYM NA ESTROGÉNOVÉ RECEPTORY, U KTORÝCH DOŠLO K PROGRESII OCHORENIA PO PREDCHÁDZAJÚCEJ ENDOKRINNEJ LIEČBE POKROČILÉHO OCHORENIA (VERITAC-2)
  1. Fakultná nemocnica Trnava, Onkologická klinika, ul. A. Žarnova 11, 917 75 Trnava (MUDr. PhD. Marian Streško)
  2. FNsP J.A. Reimana Prešov, Ambulancia klinickej onkológie, J. Hollého 14, 081 81 Prešov (MUDr Jaroslava Lešková)
  3. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.)
  4. Nemocnica na okraji mesta n.o., Ambulancia klinickej onkológie, Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske (MUDr. Alexandra Szabová)
  5. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Oddelenie onkológie a radioterapie, Špitálska 2, 071 01 Michalovce (MUDr. Lenka Rušinová)
  6. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. Bela Mriňáková)
  7. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. Andrea Cipková, PhD.)
  Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie fázy 3 hodnotiace ARV-471 (PF-07850327) s palbociklibom oproti letrozolu s palbociklibom u účastníkov s ER(+)/HER2(-) pokročilým karcinómom prsníka (VERITAC-3)
  1. FNsP J.A. Reimana Prešov, Ambulancia klinickej onkológie, J. Hollého 14, 081 81 Prešov (MUDr.Jaroslava Lešková, PhD.)
  2. Nemocnica na okraji mesta n.o., Ambulancia klinickej onkológie, Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske (MUDr. Alexandra Szabová)
 • Colorectal cancer
  Neinvazívna in-vivo predikcia odpovede na terapiu inhibítormi angiogenézy pomocou PET/CT s gálium (68Ga) NODAGA-RGD
  1. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.)
  NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ SKÚŠANIE FÁZY 3 HODNOTIACE PRVÚ LÍNIU LIEČBY ENKORAFENIBOM A CETUXIMABOM S CHEMOTERAPIOU ALEBO BEZ NEJ V POROVNANÍ SO ŠTANDARDNOU LIEČBOU, S ÚVODNOU ČASŤOU NA HODNOTENIE BEZPEČNOSTI ENKORAFENIBU A CETUXIMABU S CHEMOTERAPIOU, U ÚČASTNÍKOV S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM S MUTÁCIOU V600E GÉNU BRAF
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. PhD. Štefan Pörsök)
  2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. PhD Vanda Ušáková)
  3. POKO Poprad s.r.o., Mnoheľova 2, 058 01 Poprad (MUDr. Juraj Beniak)
  4. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. MPH Andrea Cipková)
  5. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica , Onkologická klinika SZU, Námestie L.Svobodu 1 (MUDr. PhD Matej Hrnčár)
  Klinické skúšanie SEAMARK: Klinické skúšanie fázy 2 hodnotiace enkorafenib a cetuximab s pembrolizumabom v prvej línii liečby u účastníkov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s mutáciou V600E génu BRAF a s MSI-H/dMMR
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. PhD. Štefan Pörsök)
  2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Chemoterapeutická ambulancia I., Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. PhD. Vanda Ušáková)
  3. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. MPH Andrea Cipková)
  4. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica , Onkologická klinika SZU, Námestie L.Svobodu 1 (MUDr. PhD. Matej Hrnčár)
  Otvorené randomizované klinické skúšanie fázy 3 tukatinibu v kombinácii s trastuzumabom a produktom mFOLFOX6 v porovnaní s produktom mFOLFOX6 podávaným s cetuximabom alebo bevacizumabom alebo bez nich ako liečba prvej línie u pacientov s HER2-pozitívnym metastatickým kolorektálnym karcinómom
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. Štefan Pörsök)
  2. POKO Poprad s.r.o., Mnoheľova 2, 058 01 Poprad (MUDr. Juraj Beniak)
 • Leukemia
  Medzinárodný liečebný protokol pre deti a adolescentov s akútnou lymfoblastovou leukémiou
  1. Detská fakultná nemocnica Košice, Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Trieda SNP 1, Košice (MUDr Natália Galóová)
  2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica (MUDr. Eva Bubanská, PhD.)
  3. Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava (prof. MUDr. Kolenová Alexandra, PhD.)
  Rozširujúca štúdia pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich klinických štúdií ASTX727
  1. Summit Clinical Research, s.r.o., Bárdošova 2/A, Bratislava (MUDr. Viera Skarbová)
  Alogénna transplantácia krvotvorných buniek u detí a dospievajúcich s akútnou lymfoblastovou leukémiou - FORUM vrátane prídavnej štúdie: Skúšanie fázy II lieku Blincyto u detí s CD19+ prekurzorovou B-líniovou ALL a MRD pozitivitou pred a/alebo po prvej alogénnej HSCT
  1. Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava (MUDr. Švec Peter , PhD.)
  PROSPEKTÍVNE, RANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ KLINICKÉ SKÚŠANIE FÁZY 2 HODNOTIACE NADRADENOSŤ MONOTERAPIE INOTUZUMAB OZOGAMICÍNOM V POROVNANÍ SO SCHÉMOU ALLR3 PRI INDUKČNEJ LIEČBE DETSKEJ VYSOKORIZIKOVEJ AKÚTNEJ LYMFOBLASTOVEJ LEUKÉMIE Z PREKURZOROVÝCH B-BUNIEK V PRVOM RELAPSE
  1. Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava (prof. MUDr. Kolenová Alexandra, PhD)
  Klinické skúšanie porovnávajúce asciminib oproti nilotinibu u pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myeloidnou leukémiou
  1. Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Klinika hematológie a trasfuziológie LF UK SZU a UNB, Antolská 11, 851 07, Bratislava (MUDr. PhD. Zuzana Sninská)
  2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Klinika hematológie a onkohematológie, Rastislavova 43, Pracovisko Trieda SNP 1, 041 66 Košice (MUDr. PhD. Tomáš Guman)
 • Melanoma
  RANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ KLINICKÉ SKÚŠANIE FÁZY 2 HODNOTIACE LIEČBU ENKORAFENIBOM A BINIMETINIBOM S PEMBROLIZUMABOM OPROTI NIVOLUMABU A IPILIMUMABU U ÚČASTNÍKOV S MELANÓMOM POZITÍVNYM NA MUTÁCIU V600E/K GÉNU BRAF S PROGRESIOU POČAS ALEBO PO PREDCHÁDZAJÚCEJ LIEČBE ANTI-PD-1
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. Róbert Godál)
  2. Nemocnica na okraji mesta n.o., Ambulancia klinickej onkológie, Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske (MUDr. Alexandra Szabová)
  3. POKO Poprad s.r.o., Mnoheľova 2, 058 01 Poprad (MUDr. Juraj Beniak)
  4. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica , Dermatovenerologická klinika SZU, Námestie L. Svobodu 1 (MUDr. Ph.D. Slavomír Urbanček)
 • Oncological diseases
  OTVORENÉ KLINICKÉ SKÚŠANIE FÁZY 1 S PODANÍM VIACERÝCH DÁVOK NA ZISTENIE FARMAKOKINETIKY A BEZPEČNOSTI PERORÁLNE PODÁVANÉHO TAZEMETOSTATU U PACIENTOV SO STREDNE ŤAŽKÝM A ŤAŽKÝM POŠKODENÍM FUNKCIE PEČENE S POKROČILÝMI MALIGNITAMI
  1. Summit Clinical Research, s.r.o., Bárdošova 2/A, Bratislava (MUDr. Viera Dammak)
  Otvorené klinické skúšanie vo fáze 1b paralelných skupín na stanovenie farmakokinetiky, bezpečnosti a znášanlivosti viacnásobne perorálne podaného produktu Decitabine a Cedazuridine (ASTX727) pacientom s rakovinou so stredne ťažkým a ťažkým poškodením pečene
  1. Summit Clinical Research, s.r.o., Bárdošova 2/A, Bratislava (MUDr. Viera Skarbová)
  Otvorené klinické skúšanie vo fáze 1b paralelných skupín s viacnásobným perorálnym dávkovaním na stanovenie farmakokinetiky, bezpečnosti a znášanlivosti produktu Decitabine a Cedazuridine (ASTX727) u pacientov s rakovinou s ťažkým poškodením obličiek a u pacientov s rakovinou s normálnou funkciou obličiek
  1. Summit Clinical Research, s.r.o., Bárdošova 2/A, Bratislava (MUDr. Viera Skarbová)
  Klinické skúšanie fázy 1/1b hodnotiace bezpečnosť, znášanlivosť, farmakokinetiku, farmakodynamiku a protinádorovú aktivitu skúšaného produktu PF-07220060 v monoterapii a v kombinovanej liečbe u účastníkov s pokročilými solídnymi nádormi
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (Prof. MUDr. DrSc. Michal Mego)
  2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. PhD. MHA MPH Bela Mriňáková)
  3. POKO Poprad s.r.o., Mnoheľova 2, 058 01 Poprad (MUDr. Juraj Beniak)
  4. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Onkologická ambulancia II, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky (MUDr. Pavol Demo)
  Multicentrické klinické skúšanie so selinexorom v udržiavacej liečbe u pacientok s karcinómom endometria
  1. FNsP Trenčín, Onkologické oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčín (MUDr. PhD Branislav Bystrický)
  2. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. PhD Jozef Šufliarsky)
  3. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Interná klinika VŚZ a SP a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava (MUDr. PhD Marcela Tkáčová)
  Study of XL092 + Nivolumab vs Sunitinib in Subjects With Advanced or Metastatic Non-Clear Cell Renal Cell Carcinoma
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (Asocc prof. Michal Chovanec, MD., PhD.)
   Zariadenie je pre túto štúdiu uzatvorené
  2. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, 041 91 Košice (MUDr. Monika Žák)
  3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica , Onkologická klinika SZU, Námestie L.Svobodu 1 (MUDr. Matej Hrnčar, PhD.)
 • Non-Hodgkin lymphoma
  LBL 2018 – Medzinárodný kooperatívny liečebný protokol pre deti a adolescentov s lymfoblastovým lymfómom
  1. Detská fakultná nemocnica Košice, Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Trieda SNP 1, Košice (MUDr. Natália Galóová)
  2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica (MUDr. Eva Bubanská, PhD.)
  3. Národný ústav detských chorôb, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava (MUDr. Andrea Hrašková)
 • Sarcomas
  Štúdia overujúca účinok chemoterapie pred chirurgickým zákrokom v porovnaní so samotným chirurgickým zákrokom u pacientov s vysoko rizikovým sarkómom retroperitonea
  1. Národný onkologický ústav, II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava (MUDr. PhD Jozef Šufliarsky)