Liečebné odporúčania a online pomôcky

Linky na odporúčané postupy

Všeobecné

Výživa u onkologického pacienta

BSA (duBois)

Klírens Kreatinínu (Cockcroft-Gault)

FRAX (skóre rizika fraktúr)

Ďalšie linky na výpočty týkajúce sa onkologických ochorení

Pomôcky pre výpočty pri infekcii COVID-19

Výpočet rizika VTE

Pomôcka pre výpočet poču pacientov v klinickom skúšaní

Podľa diagnóz

Nádory z germinatívnych buniek semeníkov

Výpočet poklesu nádorových markerov u pacientov s neseminomovými germinatívnymi nádormi semeníkov vo vysokom riziku, po 1. cykle BEP: https://www.gustaveroussy.fr/calculation-tumor/NSGCT.html

Lymfómy a mnohopočetný myelómom

Mozgové metastázy

Karcinóm pankreasu

Karcinóm prostaty

Karcinóm prsníka

Kalkulačky na predpovedanie efektivity liečby a iné nomogramy pre onkológov

Aplikácie pre smartfóny

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.