Národný onkologický program SR / Európsky plán boja proti rakovine

Európsky plán boja proti rakovine

Europe's Beating Cancer Plan

ANNEXES to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Europe's Beating Cancer Plan

Národný onkologický program SR

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Predkladacia správa - Aktualizované akčné plány NOP na roky 2021-2025

Vlastný materiál - Aktualizované akčné plány NOP na roky 2021-2025

Národný onkologický program SR na roky 2018-2020
Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2020

Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2020

Akčný plán 1 sa zameriava na primárnu prevenciu a podporu zdravia. V rámci úradu verejného zdravotníctva SR sa zrealizovali sa aktivity zamerané na poradenskú a konzultačnú činnosť s cieľom doplniť cielený štátny zdravotný dozor so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v pokrmoch; prebiehal školský mliečny program, školské ovocie, projekty zamerané na zdravý pitný režim, podpora zdravých školských desiat a rôzne edukačné aktivity v oblasti zdravého stravovania a zdravej výživy na školách. Realizoval sa monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, vrátane vonkajších telovýchovných plôch z hľadiska dodržania požiadaviek príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, vybavenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma a pod.

Viac info
Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2019

Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2019

Národný onkologický program je plán verejného zdravia zameraný na zníženie počtu nových prípadov nádorových ochorení (incidencia) a úmrtí (mortalita) a zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou prostredníctvom systematického a spravodlivého uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na prevenciu, včasnú diagnostiku, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, podpornú a terminálnu starostlivosť, ako aj výskum zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a hodnotenie výsledkov.

Viac info