Národný onkologický program

Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2020

Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2020

Akčný plán 1 sa zameriava na primárnu prevenciu a podporu zdravia. V rámci úradu verejného zdravotníctva SR sa zrealizovali sa aktivity zamerané na poradenskú a konzultačnú činnosť s cieľom doplniť cielený štátny zdravotný dozor so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v pokrmoch; prebiehal školský mliečny program, školské ovocie, projekty zamerané na zdravý pitný režim, podpora zdravých školských desiat a rôzne edukačné aktivity v oblasti zdravého stravovania a zdravej výživy na školách. Realizoval sa monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, vrátane vonkajších telovýchovných plôch z hľadiska dodržania požiadaviek príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, vybavenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma a pod.

Viac info
Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2019

Odpočet aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu za rok 2019

Národný onkologický program je plán verejného zdravia zameraný na zníženie počtu nových prípadov nádorových ochorení (incidencia) a úmrtí (mortalita) a zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou prostredníctvom systematického a spravodlivého uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na prevenciu, včasnú diagnostiku, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, podpornú a terminálnu starostlivosť, ako aj výskum zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a hodnotenie výsledkov.

Viac infoPrimárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Tento cieľ bude NOI napĺňať prostredníctvom systematického uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na prevenciu, skríning, včasné odhalenie onkologických ochorení, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života.

Národný onkologický program