Národný onkologický program

Primárnym cieľom Národného onkologického programu je zníženie incidencie a mortality onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov.

Tento cieľ bude NOI napĺňať prostredníctvom systematického uplatňovania stratégií založených na dôkazoch zameraných na prevenciu, skríning, včasné odhalenie onkologických ochorení, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života.

Národný onkologický program