Klinické skúšanie

Klinické skúšania majú za cieľ zistiť účinnosť a bezpečnosť skúšaného lieku, alebo liekovej kombinácie, či iného liečebného postupu. Pre účasť sú dopredu stanovené presné kritériá, ktoré musí pacient spĺňať, aby mohol byť v rámci klinického skúšania liečený.

Register onkologických skúšaní na Slovensku bol založený 15. januára 2019 s cieľom poskytovať informácie lekárom, ktorí liečia onkologických pacientov. Pri vzniku registra boli do neho zapísané všetky onkologické klinické skúšania, v rámci ktorých je na Slovensku otvorený nábor pre pacientov. Následne budú informácie v registri priebežne aktualizované podľa dostupných informácii zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL), aby bolo zrejmé, ktoré klinické skúšania sú už pre nábor pacientov ukončené, alebo dočasne pozastavené, a ktoré sú a boli pre nábor pacientov otvorené.

V registri je tiež uvedený webová stránka clinicatrialsregister.eu so synopsou štúdie, v ktorej sú uvedené vstupné kritériá, teda inklúzne a exklúzne kritériá. Odporúčame ošetrujúcemu lekárovi oboznámiť sa so vstupnými kritériami do skúšania, a tak zistiť, či je príslušný pacient pre klinické skúšanie vhodný, ešte pred konzultáciou najbližšieho centra, v ktorom klinické skúšanie prebieha.

Skrátená informácia o prebiehajúcich klinických skúšaniach pre pacientov je uvedená v časti Informácie pre pacientov.

Pacientom odporúčame konzultovať prípadnú možnosť účasti v klinickom skúšaní so svojim ošetrujúcim lekárom/onkológom a nekontaktovať priamo pracoviská, kde skúšania prebiehajú.

Prebiehajúce skúšania v Čechách

Filter onkologických klinických skúšaní na Slovensku
:
:
: