Preskočiť na hlavný obsah

Klinické skúšania

Klinické skúšania majú za cieľ zistiť účinnosť a bezpečnosť skúšaného lieku, alebo liekovej kombinácie, či iného liečebného postupu. Pre účasť sú dopredu stanovené presné kritériá, ktoré musí pacient spĺňať, aby mohol byť v rámci klinického skúšania liečený.

PODPORA KLINICKÉHO VÝSKUMU

Cieľom NOI je zvýšiť dostupnosť onkologických klinických skúšaní v SR, a v napĺňaní tohto cieľa NOI:

  1. vytvára a aktualizuje register onkologických klinických skúšaní na Slovensku,
  2. zastrešuje činnosť Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny (SCOG)
  3. posilňuje funkčnú infraštruktúru akademického klinického výskumu podporou koordinátorov klinického výskumu,

Koordinátor KS riadi a vykonáva každodenné činnosti v centre klinického skúšania pod vedením hlavného skúšajúceho lekára. Vo všeobecnosti zabezpečuje, aby klinické skúšanie (KS) bolo vykonávané v súlade s protokolom, platnými predpismi a požiadavkami na správnu klinickú prax (GCP).

Okrem administratívnych povinností môže v zastúpení klinického pracoviska okrem iného najmä:

  • komunikovať so zadávateľmi KS,
  • zabezpečiť riadnu odbornú prípravu personálu skúšania podľa protokolu,
  • asistovať pri nábore a/alebo registrácii účastníkov KS,
  • zabezpečovať dodržiavanie usmernení pre KS,
  • zhromažďovať a/alebo preskúmať zozbierané údaje a vkladať ich do databázy štúdií resp. elektronických záznamových hárkov účastníkov KS,
  • zbierať elektronické záznamy (e-denníky, e-dotazníky, systémy diaľkového monitorovania a virtuálnych technológií).

Podpora klinického výskumu

REGISTER ONKOLOGICKÝCH SKÚŠANÍ

Register onkologických skúšaní na Slovensku bol založený 15. januára 2019 s cieľom poskytovať informácie lekárom, ktorí liečia onkologických pacientov. Pri vzniku registra boli do neho zapísané všetky onkologické klinické skúšania, v rámci ktorých je na Slovensku otvorený nábor pre pacientov. Následne sú informácie v registri priebežne aktualizované podľa dostupných informácii zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) a zadávateľov KS, či iných dostupných zdrojov, aby bolo zrejmé, ktoré klinické skúšania sú už pre nábor pacientov ukončené, alebo dočasne pozastavené, a ktoré sú a boli pre nábor pacientov otvorené.

V registri je tiež uvedená webová stránka clinicatrialsregister.eu so synopsou štúdie, v ktorej sú uvedené vstupné kritériá, teda inklúzne a exklúzne kritériá. Odporúčame ošetrujúcemu lekárovi oboznámiť sa so vstupnými kritériami do skúšania, a tak zistiť, či je príslušný pacient pre klinické skúšanie vhodný, ešte pred konzultáciou najbližšieho centra, v ktorom klinické skúšanie prebieha.

Skrátená informácia o prebiehajúcich klinických skúšaniach pre pacientov je uvedená v časti Informácie pre pacientov.

Pacientom odporúčame konzultovať prípadnú možnosť účasti v klinickom skúšaní so svojim ošetrujúcim lekárom/onkológom a nekontaktovať priamo pracoviská, kde skúšania prebiehajú.

Prebiehajúce skúšania v Čechách

Prebiehajúce skúšania na Slovensku

Postup referovania pacienta do KS

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Cieľom NOI je zvýšiť dostupnosť onkologických klinických skúšaní v SR, a v napĺňaní tohto cieľa NOI predstavuje kontaktný formulár pre žiadateľov a pracoviská klinického skúšania.

Registrácia

Vážený žiadateľ, pracovisko KS,

v zmysle spolupráce s Národným onkologickým inštitútom (NOI) a v snahe o pravidelnú aktualizáciu registra onkologických klinických skúšaní na Slovensku Vás žiadame o podporu vyplnením Kontaktného formulára s informáciou o začatí /ukončení klinického skúšania (resp. otvorení/ uzatvorení centier pre nábor). Register onkologických klinických skúšaní je dostupný zvlášť v záložke pre pacienta a zvlášť pre lekára na www.noisk.sk

Ďakujeme
Tím NOI


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.