PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE

Dňa 7. marca 2023 sa konala odborná konferencia KONTINUUM VEDECKÉHO VÝSKUMU ZACIELENÉ NA PACIENTA, ktorú zorganizovala Nadácia výskum a rakoviny a NOI.

Hlavnou témou bol onkologický výskum, možnosti aktívnej účasti ako aj aktuality v oblasti EÚ Misia Rakovina.

Viac info
MAREC - MESIAC OSVETY O KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME

MAREC - MESIAC OSVETY O KOLOREKTÁLNOM KARCINÓME

Pripájame sa k celoeurópskej informačnej kampani, ktorá nám pripomína, aby sme dodržiavali zdravú životosprávu a najohrozenejšej časti populácie - ženám i mužom nad 50 rokov pripomína, aby nezabúdali na pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára a skríningové vyšetrenia tzv. ONKOKONTROLU (TOKS a kolonoskopia).

Viac info
GLIÓMY

GLIÓMY

predstavujeme vám najnovšiu pacientsku brožúrku: GLIÓMY (NÁDORY CNS), ktorú sme vydali v spolupráci s ESMO a OZ LIGA PROTI RAKOVINE. Gliómy sú považované za zriedkavý druh rakoviny centrálneho nervového systému.

Na svete sa ročne diagnostikuje 3 ženám a 4 mužom zo 100 000 a v Európe toto ochorenie postihne 5 žien a 6 mužov zo 100 000. Gliómy tvoria až 80 % všetkých nádorov centrálneho nervového systému.

Viac info
Aktualizovaná koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia

Aktualizovaná koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia

Dňa 28.7.2022 bola vo Vestníku MZ SR uverejnená aktualizovaná koncepcia odboru klinická onkológia.

Súčasťou koncepcie je aj odporúčanie pre sledovanie onkologického pacienta v remisii v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (VLD).

Zhrnutie liečby a plán ďalšieho sledovania po onkologickej liečbe, ktorú vypĺňa ošetrujúci onkológ pri preradení pacienta do ďalšieho sledovania u VLD slúži všeobecnému lekárovi a príslušným odborným lekárom zainteresovaným v starostlivosti o pacienta ako aj samotnému pacientovi.

Viac info
VÝZVA GRANT NOI

VÝZVA GRANT NOI

Po prvý krát môžu okrem lekárov pracujúcich na onkologických pracoviskách požiadať o GRANT NOI aj nelekárski zdravotnícki pracovníci, ako napr. klinickí psychológovia, klinickí fyzici, zdravotné sestry a iní pracovníci z nelekárskych odborov, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť na klinických onkologických pracoviskách.

Je to skvelá príležitosť získať najnovšie medicínske poznatky, spoznať aktuálne trendy v špecializovanom odbore a nadviazať medzinárodné spolupráce počas zahraničnej stáže v trvaní min 1 mesiac a max 3 mesiace.

Žiadosti o udelenie grantu môžete posielať do 31.3.2023.

Viac info
HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

HODNOTIACA SPRÁVA MAMOGRAFICKÉHO SKRÍNINGU 2021

Predstavujeme prvé, komplexné zhodnotenie zrealizovaných všetkých mamografických vyšetrení (údaj zahŕňa preventívnu, skríningovú, diagnostickú mamografiu v príslušných vekových kategóriách) a skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Správa je unikátna, pretože ponúka pohľad na úroveň krajov a okresov, objektívne hodnotí reálny stav a na záver sumarizuje prehľad opatrení k zlepšeniu štatistického vykazovania.

Viac info
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Predstavujeme ročnú publikáciu o stave onkológie na Slovensku, ktorá sa venuje klinickej, radiačnej, hematologickej, detskej, geriatrickej a paliatívnej onkológii.

Mapuje aktivity onkologických spoločností a kooperatívnych skupín, činnosti v oblasti experimentálnej onkológie a aktivity NOI. Predstavuje tiež správu Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR o napĺňaní cieľov NOP vízie na rok 2022.

Viac info

Kalendár podujatí

EHA2023 Congress
8.6.2023 - 11.6.2023
Novinky z ASCO, 15. ročník
23.6.2023 - 23.6.2023
Symposium based on collaboration between National Cancer Institute in Bratislava and Indiana University, Simon Comprehensive Cancer Center in Indianapolis
termín bude upresnený
Dni mladých onkológov, 19. ročník
21.9.2023 - 24.9.2023
ESMO Annual Meeting 2023
20.10.2023 - 24.10.2023
KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU
8.2.2024 - 9.2.2024
EBMT Annual meeting 2023
23.4.2023 - 26.4.2023
ASCO Annual Meeting
2.6.2023 - 6.6.2023
World Lung Cancer Conference
9.9.2023 - 12.9.2023
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)
5.12.2023 - 9.12.2023
Výročná konferencia Americkej hematologickej spoločnosti, ASH
termín bude upresnený