Poslanie / Štatút / Dokumenty

Národný onkologický inštitút (ďalej len „NOI“) bol zriadený v Národnom onkologickom ústave 1. augusta 2018.

Hlavným poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu v stanovených piatich oblastiach: epidemiológia; veda a výskum; prevencia a skríning; diagnostika a liečba; podporná starostlivosť.

Štatút NOI

Plán rodovej rovnosti