Jednotka translačného výskumu

Jednotka translačného výskumu

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, tj. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU.

Biobanka - je špecializované pracovisko Jednotky translačného výskumu slúžiace na dlhodobú archiváciu biologického materiálu s jeho klinickou anotáciou slúžiace na realizáciu výskumných projektov v rámci TRU.

Vedúci Jednotky translačného výskumu:

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
E-mail: michal.mego@nou.sk

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD
RNDr. Daniela Světlovská, PhD (úv.)
doc. MUDr. Martin Boháč, PhD (úv.)
Ing. Silvia Schmidtova, PhD (úv.)

Ostatní pracovníci:

Denisa Koleková
Mgr.Veronika Remenárová
Michaela Ďuratná (úv.)
Kristína Meszárošová (úv.)

Hlavný predmet výskumu

Riešené projekty a granty

 1. MZ SR 2018/39-LFUK-13. Prekonanie rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek prostredníctvom terapie nasmerovanej voči markerom nádorových kmeňových buniek. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Chovanec Michal, PhD.
 2. Grant VEGA 1/0327/19. Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Chovanec Michal, PhD.
 3. Grant VEGA 1/0043/18. Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlyhaním chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ing. Katarína Káľavská, PhD.
 4. Grant APVV-16-0010. Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
 5. Grant APVV-15-0086. Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
 6. Grant VEGA 1/0044/15 Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 7. Grant APVV-0016-11: Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek (TGCTs). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 8. Grant VEGA 1/0724/11 Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
 9. Grant VEGA 1/0722/11 Prevencia irinotekanom indukovanej hnačky pomocou probiotík. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD
 10. Grant MZ - 2007/30-NOU-01: Komplexný program starostlivosti o pacientov s germinatívnymi nádormi. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Projekty riešené v spolupráci

 1. Grant APVV-17-0384. Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec PhD.
 2. Grant APVV-14-0327: Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriel Minarik, PhD
 3. Grant VEGA 1/0614/12: Úloha oxidačného stresu a antioxidantov v patogenéze urotelových karcinómov. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.
 4. Grant APVV-0646-11: Úloha baktérií v procese karcinogenézy a syndrómu získanej imunodeficiencie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že táto časť je určená iba pre odbornú verejnosť.