Odborná verejnosť

KOMISIA PRE SKRÍNING ONKOLOGICKÝCH CHORôB V SR

Dňa 15.4.2021 zasadla v novom zložení Komisia pre skríning onkologických ochorení. Zoznam členov je zverejnený na stránke MZ SR.

Štatút komisie MZ SR pre skríning onkologických chorôb v Slovenskej republike je zverejnený TU.

Preventívne a skríningové opatrenia majú dôležitý význam v starostlivosti o ľudské zdravie. Skríning, tiež označovaný ako sekundárna prevencia má za cieľ vyhľadávanie ochorenia v jeho včasnom štádiu, čím sa zvyšuje možnosť kurability s predpokladom menej zaťažujúcej liečby a znižuje sa morbidita a mortalita na príslušné ochorenie. V rámci onkologického skríningu je tiež možnosť záchytu ochorenia v štádiu prekancerózy, teda v preinvazívnom štádiu, ktorého úspešná liečba tak môže zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia úplne.

Donedávna na Slovensku prebiehal onkologický skríning iba oportúnne, avšak situácia sa zmenila od roku 2019. Od januára do októbra 2019 bola uskutočnená a neskôr vyhodnotená prvá fáza skríningu kolorektálneho karcinómu. V septembri 2019 bolo zahájené pozývanie zdravotnými poisťovňami na mamografický skríning karcinómu prsníka, ktorý aj napriek 3 mesačnému prerušeniu kvôli epidemickej situácii COVID-19 pokračuje ďalej. V júni 2021 sa zahajuje pozývanie žien na skríningový program karcinómu krčka maternice a intenzívne sa pripravuje druhá fáza pozývacieho skríningu kolorektálneho karcinómu.

Súhrnnú správu o skríningových programoch na Slovensku za rok 2020 nájdete TU.

Základom úspechu onkologických skríningových programov je okrem odbornej prípravy skríningu aj miera účasti rizikovej populácie. Z tohto hľadiska je nesmierne dôležitá kontinuálna a správne nasmerovaná osveta. Informácie o pripravovanom a prebiehajúcom skríningu sú priebežne aktualizované na webovej stránke NOI.