Odborná verejnosť

Preventívne a skríningové opatrenia majú dôležitý význam v starostlivosti o ľudské zdravie. Skríning, tiež označovaný ako sekundárna prevencia má za cieľ vyhľadávanie ochorenia v jeho včasnom štádiu, čím sa zvyšuje možnosť kurability s predpokladom menej zaťažujúcej liečby a znižuje sa morbidita a mortalita na príslušné ochorenie. V rámci onkologického skríningu je tiež možnosť záchytu ochorenia v štádiu prekancerózy, teda v preinvazívnom štádiu, ktorého úspešná liečba tak môže zabrániť vzniku invazívneho nádorového ochorenia úplne.

Donedávna na Slovensku prebiehal onkologický skríning iba oportúnne, avšak situácia sa zmenila od roku 2019. Od januára do októbra 2019 bola uskutočnená prvá fáza skríningu kolorektálneho karcinómu, v septembri 2019 zahájené pozývanie zdravotnými poisťovňami na mamografický skríning karcinómu prsníka a intenzívne je pripravovaný skríningový program karcinómu krčka maternice a druhá fáza skríningu kolorektálneho karcinómu. Garantom onkologických skríningových programov je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a koordinátorom Národný onkologický inštitút (NOI), ktorého úlohou je tiež pravidelne vyhodnocovať spolu s príslušnými odborníkmi priebeh skríningových programov na základe krátkodobých a dlhodobých indikátorov kvality. (1)

Základom úspechu onkologických skríningových programov je okrem odbornej prípravy skríningu aj miera účasti rizikovej populácie. Z tohto hľadiska je nesmierne dôležitá kontinuálna a správne nasmerovaná osveta. Informácie o pripravovanom a prebiehajúcom skríningu sú priebežne aktualizované na webovej stránke NOI.

Literatúra:

  1. Anttila A, Ponti A, Ronco G, et al. Europe against Cancer: Optimisation of the Use of Registries for Scientific Excellence in Research. 22.6.2011, Version: WG.