Národný onkologický register

Národný onkologický register je zriadený v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) spolu s ďalšími národnými zdravotnými registrami, ktoré sú spravované na základe zákona  §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky podrobnosti týkajúce sa hlásení do národných zdravotných registrov ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 74 /2014 Z.z. NCZI je ako prevádzkovateľ registrov oprávnené poveriť na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné hlásenie zhubných nádorov bolo na Slovensku a v Čechách zavedené v roku 1952. Onkologický register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od roku 1968. Národný onkologický register eviduje incidenciu (novodiagnostikované prípady primárnych nádorov, dg. C00-C97, D00-09, D37-48), ich základnú charakteristiku a liečbu. Okrem incidencie zhubných a vybraných nezhubných nádorov sleduje aj prevalenciu (počet chorých v určitom časovom okamihu) a mortalitu (pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období). Link: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Narodny_onkologicky_register/Pages/default.aspx

Úlohou Národného onkologického inštitútu je uskutočňovať externé analýzy a validovať údaje z Národného onkologického registra s cieľom hodnotiť epidemiologické trendy a vybrané klinické charakteristiky onkologických ochorení na Slovensku.

Výstupy Národného onkologického registra Slovenskej republiky prezentované na webe Národného onkologického inštitútu (NOI) boli uskutočnené v spolupráci Národného centra zdravotníckych informácií a NOI.

Hlavným zdrojom údajov o príčinách úmrtí je Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) ale informácie pred rokom 1996 nie sú k dispozícii v požadovanej forme v ŠÚ SR, ani v Národnom centre zdravotníckych informácií a ani vo Výskumnom demografickom centre, preto tieto údaje nebolo možné spracovať a nie sú vo výstupoch NOI uvedené.