Národný onkologický register

Národný onkologický register je zriadený v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) spolu s ďalšími národnými zdravotnými registrami, ktoré sú spravované na základe zákona  §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky podrobnosti týkajúce sa hlásení do národných zdravotných registrov ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 74 /2014 Z.z. NCZI je ako prevádzkovateľ registrov oprávnené poveriť na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné hlásenie zhubných nádorov bolo na Slovensku a v Čechách zavedené v roku 1952. Onkologický register vznikol ako populačný register v roku 1976, pričom spracovával údaje spätne od roku 1968. Národný onkologický register eviduje incidenciu (novodiagnostikované prípady primárnych nádorov), ich základnú charakteristiku a liečbu. Okrem incidencie zhubných nádorov sleduje aj prevalenciu (počet chorých v určitom časovom okamihu) a mortalitu (pomer počtu úmrtí k počtu obyvateľstva v určitom časovom období). Link: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Narodny_onkologicky_register/Pages/default.aspx

Úlohou Národného onkologického inštitútu je uskutočňovať externé analýzy a validovať údaje z Národného onkologického registra s cieľom hodnotiť epidemiologické trendy a vybrané klinické charakteristiky onkologických ochorení na Slovensku.