Skríning kolorektálneho karcinómu

Kolorektálny karcinóm (KRK) patrí medzi celospoločensky závažné ochorenia s vysokou incidenciou a mortalitou. Podľa posledných údajov Globocanu z roku 2018 bola incidencia KRK pre obe pohlavia na treťom mieste za nádormi pľúc a prsníka a mortalita na druhom mieste za nádormi pľúc. Na Slovensku podľa posledných údajov z Národného onkologického registra z roku 2011 bol počet nových prípadov KRK 3804, na druhom mieste u mužov a treťom mieste u žien. V rámci populačných programov je všeobecne odporúčaným vyšetrením v populácii s bežným rizikom KRK test na okultné krvácanie (TOKS) od 45-50 roku veku s kolonoskopiou v prípade, že výsledok testu je "pozitívny". Vo väčšine prípadov je TOKS odporúčaný v ročnom, alebo dvojročnom intervale. Alternatívnou možnosťou je absolvovať tzv. primárnu skríningovú kolonoskopiu, ktorú v prípade, že je negatívna je odporúčané zopakovať o 10 rokov. Tento postup je účinný pre záchyt KRK vo včasnom štádiu, ale aj pre záchyt tzv. predrakovinových lézií, ktorých odstránenie zamedzí vzniku KRK úplne. Pre ľudí patriacich do skupiny s vysokým rizikom KRK je odporúčaná primárna skríningová kolonoskopia a vyšetrenie je indikované v nižšom veku ako je odporúčané pre populáciu v bežnom riziku.

Na Slovensku bola od januára do októbra 2019 uskutočnená prvá fáza skríningu KRK na vzorke 20 tisíc vybraných a pozvaných ľudí príslušnými zdravotnými poisťovňami podľa presne stanovených kritérií. V súčasnosti je pripravovaná druhá fáza skríningu KRK, opäť formou pozvánky zdravotnými posťovňami v populácii ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa presne stanovených kritérií pre zaradenie, či nezaradenie do pozvania. Test po vyhotovení odovzdá poistenec svojmu VLD, ktorý test vyhodnotí. V prípade pozitívneho nálezu je indikované odoslanie na kolonoskopické vyšetrenie na pracoviskách, ktoré sú certifikované pre výkon skríningového kolonoskopického vyšetrenia.