Skríning rakoviny krčka maternice

Podľa posledných svetových epidemiologických údajov z roku 2018 bola incidencia karcinómu krčka maternice na treťom mieste a mortalita na štvrtom mieste. Na Slovensku bola incidencia karcinómu krčka maternice podľa posledných publikovaných epidemiologických údajov na piatom mieste. (1,2) Karcinóm krčka maternice (KKM) sa vyskytuje prevažne v menej rozvinutých krajinách. V rozvinutých krajinách má incidencia a mortalita klesajúci trend vďaka účinnému skríningu a HPV vakcinačným programom. Za príčinný faktor ochorenia je považovaný ľudský papiloma vírus (HPV). Existuje niekoľko odporúčaných možností testovania s cieľom zistenia zmien súvisiacich s prítomnosťou karcinómu krčka maternice, či prekanceróznych zmien. Jednou z nich je cytologické vyšetrenie podľa Papanicolaou, tiež označované ako Pap test a vo vekovej skupine viac ako 25-30 rokov je jednou z odporúčaných možností aj HPV testovanie. Všeobecne však platí, že u mladších žien do veku 25-30 rokov je pomerne vysoká pravdepodobnosť záchytu HPV infekcie, ktorá však vo väčšine prípadov nemá klinický význam a väčšina lézií s nízkym, stredným, ale dokonca aj vyšším gradingom spontánne regreduje. Vyšetrenie HPV by tak viedlo k zbytočnej záťaži týchto žien ďalším nadvyšetrovaním. Aj vo veku 30+ je stále možné odporúčané použitie samotného cytologického vyšetrenie v pravidelných časových intervaloch, alebo v prípade možností je možné použiť buď reflexný HPV test, ko-test (teda vyšetrenie HPV spolu s cytológiou), alebo samostatný HPV test. Na Slovensku, na základe konsenzu odborníkov je skríning karcinómu krčka maternice dizajnovaný u žien od veku 23 rokov formou vyšetrenia konvenčnou cytológiou v intervale 1-1-3 roky (t.j. prvé dve vyšetrenia sú indikované po roku a následne, ak je nález v norme, pokračuje sa vo vyšetrovaní v trojročnom intervale). V prípade, že má žena posledné 3 cytologické vyšetrenia v trojročnom intervale negatívne a nemala zachytenú vysokorizikovú léziu oblasti krčka maternice, tak sa skríning KKM vo veku 65 rokov ukončí. Na skríning KKM na Slovensku budú pozývané ženy zdravotnými poisťovňami podľa presne stanovených kritérií. Koordinovaný a monitorovaný skríningový program by mal zvýšiť účasť žien na skríningu s cieľom zníženia incidencie invazívnych lézií a zníženia morbidity a mortality na toto závažné ochorenie. Okrem skríningového programu má význam celoplošne zavedené očkovanie proti HPV, ktoré sa všeobecne odporúča u oboch pohlaví vo veku 9-45 rokov, pričom s vyšším vekom sa efekt vakcinácie znižuje. (3) Odporúčania v jednotlivých krajinách ako aj štátom garantovaná úhrada sa rôznia.

Literatúra:

  1. Hlodáková V, Diba S Ch, a kol. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011. Vydavateľstvo NCZI, Bratislava 2018.
  2. https://www.noisk.sk/files/2020/2020-08-20-skrining-krk-pozyvanie-noi-final.pdf, zdroj citovaný dňa 20.8.2020.
  3. Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin-Hirsch PPl. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev. 2018(5): CD009069.

Expertná kolposkopia