Skríning rakoviny prsníka

NOI fórum – Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022

Dňa 19.10.2023 sa konala konferencia, ktorá je v rámci skríningových onkologických programov prelomová, keďže je vôbec prvou konferenciou venovanou onkologickým skríningom po spustení ich organizovaných programov postupne od roku 2019. V rámci mamografického skríningu rakoviny prsníka je kladený dôraz na kvalitu certifikovaných mamografických pracovísk, ktoré skríning vykonávajú a neoddeliteľnou súčasťou kontroly kvality je aj interný a externý audit, a kvalitné spracovanie a poskytovanie dát zo skríningu. Veľká vďaka patrí Ministerstvu zdravotníctva, ktoré je garantom onkologických skríningových programov a v rámci neho je zriadená Skríningová komisia slúžiaca ako poradný orgán ministra zdravotníctva, a zriadené sú aj pracovné skupiny pre jednotlivé skríningové programy, vrátane dátovej a mediálnej skupiny. V rámci mamografického skríningu má významnú úlohu Odborná pracovná skupina pre zabezpečenie kvality na mamografických pracoviskách v rámci Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorá intenzívne pracuje na certifikácii a recertifikácii skríningových mamografických pracovísk. Nemenej veľká vďaka patrí odborným tímom na certifikovaných mamografických pracoviskách, ktoré zabezpečujú kvalitný mamografický skríning. Na konferencii odzneli príspevky odborníkov zo Slovenska a z Čiech, ktorí sú v problematike veľmi dobre zorientovaní.

Fotogaléria »

Karcinóm prsníka patrí celosvetovo medzi najčastejšie malígne ochoreniam u žien z hľadiska incidencie aj mortality. Na Slovensku podľa poslednej publikovanej ročenke o incidencii nádorových ochorení pribudlo v roku 2011 dvetisícosemsto nových prípadov, pričom lokálne pokročilých a metastatických ochorení bolo takmer 30%. Vo všeobecnosti existujú rôzne odporúčania na vykonávanie skríningu karcinómu prsníka. Väčšina oficiálnych populačných skríningových programov odporúča začať mamografický skríning vo veku 50 rokov. Stanovené odporúčania pre mamografický skríning vyplývajú z medicíny založenej na dôkazoch, ktorá zohľadňuje najvyšší prínos pri najnižšom riziku. Z toho vyplýva výber skríningovej metódy a vekovej populácie pre organizovaný, kontrolovaný a koordinovaný populačný mamografický skríningový program. Súčasťou programu je certifikácia pracovísk, na ktorých je možné skríningové vyšetrenia absolvovať. Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na webovej stránke MZ SR a odkaz je tiež možné nájsť na webovej stránke NOI Zoznam pracovísk. Na Slovensku bol v septembri 2019 zahájený pozývací populačný mamografický skríning, na ktorý pozývajú poisťovne ženy vo veku 50 až 69 rokov podľa presne stanovených kritérií. V súčasnosti je najdôležitejšou úlohou rozšíriť sieť certifikovaných pracovísk vykonávajúcich skríningové mamografické vyšetrenia, ktoré musia spĺňať presne stanovenú kvalitu vrátane jej pravidelného vyhodnocovania. Je dôležité, aby ženy absolvovali skríningové mamografické vyšetrenie práve na týchto certifikovaných pracoviskách.

Poďakovanie

Národný onkologický inštitút ďakuje všetkým lekárom, rádiologickým asistentom, zdravotným sestrám, ako i ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa svojou každodennou prácou podieľajú na mamografickom skríningu rakoviny prsníka. Ďakujeme za vykonanú prácu a sústavnú podporu skríningového procesu hlavnej odborníčke MZ SR, ako i členom Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a radiačnej medicíne, Slovenskej rádiologickej spoločnosti pod vedením prof. MUDr. Viery Lehotskej, PhD. za dlhoročnú prácu a podporu vzniku mamografického skríningu, Sekcii mammárnej diagnostiky SEBI pod vedením doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, PhD., MPH , mim. prof., v neposlednom rade aj predsedkyni Odbornej pracovnej skupiny pre zabezpečenie kvality mamografických pracovísk Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne doc. RNDr. Martine Horváthovej, PhD., MPH.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu MZ SR, Komisie MZ SR pre skríningy, za spoluprácu so zdravotnými poisťovňami, NCZI, za podporu pacientskych organizácií, dobrovoľníkov a verejnosti. Len plnohodnotná, kvalitná a dlhodobá spolupráca na poli mamografického skríningu môže prinášať vynikajúce výsledky.